Stranica za slijepe

Info

OBAVIJEST o izboru kandidata po javnom natječaju

13.05.2021.

Temeljem provedenog javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 46/2021 od 30. travnja 2021. godine, za jednog (1) izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremač/ice, radno mjesto IV. vrste, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad od jednog (1) mjeseca primljena je Vesna Kosanović, NSS

Ukoliko ste zainteresirani za povratak Vaših (originalnih) dokumenata priloženih uz prijavu na natječaj, iste možete preuzeti u Pisarnici Državnog arhiva u Bjelovaru.

Zahvaljujemo se na Vašem interesu!

NATJEČAJ za prijem u radni odnos spremač/ice

03.05.2021.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2103-26-01-21-01

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru (dalje: Arhiv), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Bjelovaru i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim mjestima u Državnom arhivu u Bjelovaru, ravnateljica Arhiva raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos spremač/ice – radno mjesto IV. vrste, m/ž – 1 izvršitelja/ice za rad na neodređeno vrijeme.

I. Uvjeti:

– NSS, završena osnovna škola

– probni rad u trajanju od jednog (1) mjeseca.

II. Kandidati moraju priložiti:

  -pisanu prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu,

  -životopis, vlastoručno potpisan uz navedene kontakt podatke,

  -dokaz o završenom obrazovanju (presliku svjedodžbe)

  -dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),

  -presliku osobne iskaznice,

  -dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju (presliku vozačke dozvole)

  -elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije,

  -uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

III. Opis poslova:

  -poslovi čišćenja i održavanja svih prostora Državnog arhiva u Bjelovaru – spremišta, radnih i zajedničkih prostora te okoliša,

  -čišćenje arhivskog gradiva i knjižnične građe uz nadzor,

  -vođenje evidencije o nabavi sredstava i opreme za čišćenje te odlazak u nabavu.

IV. Posebni propisi

Na temelju čl. 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

V. Podnošenje prijave

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj, neoznačenoj kuverti adresiranoj na Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar s naznakom »Za natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

VI. Odabir kandidata

Kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane javnim natječajem bit će pozvani na razgovor temeljem kojega će se izvršiti konačni izbor kandidata. Za kandidata koji se ne odazove na poziv za razgovor smatrat će se da je odustao od natječaja.

Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Bjelovaru

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8315921.html

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM