Bibliografija ustanove

Bibliografija Državnog arhiva u Bjelovaru

1. Ađulović, S. (2019.) ˝Arhivi i digitalizacija - od mikrofilma do digitalnog arhiva˝ Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

2. Buturac, J. (1980.) ˝Historijski arhiv u Bjelovaru˝, u: Enciklopedija Jugoslavije, Svezak I, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, str. 264.

3. Krivić Lekić, M. (2018.) ˝Sportska društva i udruženja – Tematski vodič kroz fondove Državnog arhiva u Bjelovaru˝, Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

4. Milošak, B. (1984.) ˝Historijski arhiv Bjelovar˝, u: Kolanović J. (ur.) Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SFRJ:SR Hrvatska, Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, str. 111 – 128.

5. Pleskalt, Ž. (2002.) ˝40 godina bjelovarskog Arhiva˝, Bjelovar; Državni arhiv u Bjelovaru

6. Pleskalt, Ž.; Ađulović, S. (2006.) ˝Državni arhiv u Bjelovaru˝, u: Kolanović J. (ur.) Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske Svezak 1, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, str. 171 – 244.

7. Ađulović, S.; Krivić Lekić, M.; Ružić, T.; Vezmarović, M. (2011.) Pola stoljeća Državnog arhiva u Bjelovaru, Pleskalt, Ž. (ur.) Bjelovar: Državni arhiv u Bjelovaru

8. Velagić, S. (1962.) ˝Godina i po rada Historijskog arhiva u Bjelovaru˝, Arhivski vjesnik, Svezak IV – V/1961 – 1962, str. 454 – 457.


tekst: Martina Krivić Lekić

21. 1. 2019.