Ispiti

Stručni ispit za djelatnike u pismohranama namjenjen je osobama zaduženima za obavljanje poslova zaštite i obrade arhivskog i registraturnog gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje ga stvaraju i/ili čuvaju. Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i barem šest mjeseci radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite i obrade gradiva.

Ispit se polaže pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Prijava za polaganje ispita podnosi se Povjerenstvu u pisanom obliku i obavezno treba sadržavati ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja kandidata. Prijavi se prilaže svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o radnom iskustvu na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Povjerenstvo organizira polaganje ispita svaka tri mjeseca, ukoliko ima prijavljenih kandidata. Najkasnije petnaest dana prije ispitnog roka Povjerenstvo je dužno obavijestiti kandidate, čije su prijave za polaganje ispita prihvaćene, o mjestu i vremenu održavanja ispita.

Ispitna literatura:

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04)

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08)

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07)

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09, 38/87, 42/88)

Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju (NN 49/87, 38/88)

Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama stvaraoca i primalaca akata (NN 38/88)

HRN ISO 15489 – Upravljanje spisima

Duranti, Luciana. Arhivski zapisi: Teorija i praksa. Zagreb, 2000.

Izvori: Martina Krivić Lekić i Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN 93/04

Narudžbenica za prijavu stručnog ispita

Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama NN_93.04_1

Prijavnica za polaganje stručnog ispita