Obveze

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva obvezni su:

1. savjesno čuvati gradivo u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu;

2. jednom godišnje dostaviti nadležnom arhivu popise arhivskoga gradiva dokumentacijskih zbirki ili cjelina sa stanjem na zadnji dan prethodne godine u elektroničkom obliku (ARHiNET ili XML);

3. pribavljati mišljenje nadležnog državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo;

4. redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnoga gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja,

5. arhivsko gradivo nakon provedenog odabiranja i izlučivanja predati arhivu u izvorniku, sređeno, tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje;

6. omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnoga državnoga arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva;

7. pridržavati se uputa nadležnoga državnoga arhiva glede zaštite gradiva;

8. osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu arhivskoga gradiva;

9. odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane koji mora imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani.

Stvaratelji i imatelji privatnog arhivskog gradiva imaju iste dužnosti i obveze kao i stvaratelji i imatelji javnoga arhivskoga gradiva.

izvori: Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/1997

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva NN 106/07