Stranica za slijepe

Info

Obavijest o ishodu javnog natječaja

14.01.2022.

Sukladno članku 10., stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Državni arhiv u Bjelovaru objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog 24. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama, mrežnima stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Bjelovaru - 1. knijžničar/ka 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Na temelju uvida u pristigle prijave i nakon obavljenih razgovora s kandidatima čije su prijave bile pravodobne, potpune te su zadovoljile formalne uvjete natječaja odabrana je 1. Sunčica Markanović, VSS.

RAVNATELJICA

Martina Krivić Lekić, mag. hist. et ethnol.

Javni natječaj - knjižničar

27.12.2021.

KLASA: 112-06/21-01/03

UR.BR.: 2103-26-01-21-01

Na temelju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/0824, UR.BR.: 532-02-01/1-21-02 te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, a sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta:

– knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sve­učilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– ako kandidat nema završen studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz programa knjižničarskog usmjerenja, već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana

– poznavanje staroslavenskog i latinskog jezika i pisma

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– znanje engleskog jezika,

– probni rad 6 mjeseci.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natje­čaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o poznavanju staroslavenskog i latinskog jezika i pisma (preslik stranice indeksa fakulteta ili drugi vjerodostojan dokaz).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja te čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obaviješteni o terminu intervjua i testiranja.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

Za kandidata koji se ne odazove na testiranje i intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 3, 43000 Bjelovar s naznakom: »Natječaj za radno mjesto knjižničara«.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Bjelovaru, koji kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Martina Krivić Lekić,

ravnateljica

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM