Stranica za slijepe

Info

Obavijest o ishodu javnog natječaja

14.01.2022.

Sukladno članku 10., stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Državni arhiv u Bjelovaru objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog 24. prosinca 2021. godine u Narodnim novinama, mrežnima stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Bjelovaru - 1. knijžničar/ka 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Na temelju uvida u pristigle prijave i nakon obavljenih razgovora s kandidatima čije su prijave bile pravodobne, potpune te su zadovoljile formalne uvjete natječaja odabrana je 1. Sunčica Markanović, VSS.

RAVNATELJICA

Martina Krivić Lekić, mag. hist. et ethnol.

Javni natječaj - knjižničar

27.12.2021.

KLASA: 112-06/21-01/03

UR.BR.: 2103-26-01-21-01

Na temelju prethodne suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 10. prosinca 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/0824, UR.BR.: 532-02-01/1-21-02 te članka 10. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru, a sukladno članku 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), ravnateljica Državnog arhiva u Bjelovaru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta:

– knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sve­učilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

– ako kandidat nema završen studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz programa knjižničarskog usmjerenja, već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara, nakon čega je obvezan položiti stručni ispit najkasnije u roku od godinu dana

– poznavanje staroslavenskog i latinskog jezika i pisma

– temeljna informatička osposobljenost i vještine,

– znanje engleskog jezika,

– probni rad 6 mjeseci.

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natje­čaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

– životopis,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– dokaz o poznavanju staroslavenskog i latinskog jezika i pisma (preslik stranice indeksa fakulteta ili drugi vjerodostojan dokaz).

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja te čije su prijave potpune i pravovremene, bit će obaviješteni o terminu intervjua i testiranja.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.

Za kandidata koji se ne odazove na testiranje i intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Državni arhiv u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 3, 43000 Bjelovar s naznakom: »Natječaj za radno mjesto knjižničara«.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Bjelovaru, koji kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Martina Krivić Lekić,

ravnateljica

Ažurirano na stranici

23. 12. 2021. Rebalans II rashoda za 2021. godinu

17. 12. 2021. Registar ugovora

17. 12. 2021. Plan nabave u 2022. godini

Istražite Državni arhiv u Bjelovaru

Nazovite nas ili posjetite

Telefon: +385 43 244 487, Trg Eugena Kvaternika 6

Trebate informaciju

Provjerite stranicu FAQ (često postavljena pitanja)

Pratite nas

Facebook & Instagram

Korisne poveznice
HDA
Arhinet
HAD
MINISTARSTVO
Icarus
DLM